มาตรการเงื่อนไขการเดินทางผ่านจุดตรวจจังหวัดพัทลุง เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา และการตรวจคัดกรองการเดินทางตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พิมพ์
เขียนโดย kritsana_n   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:36 น.

ตามประกาศจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่องกำหนดมาตรการเงื่อนไขการเดินทางผ่านจุดตรวจจังหวัดพัทลุง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และการตรวจคัดกรองการเดินทางตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (ptl_p_travel)  โดยสรุป  ดังนี้

  1. กำหนดจุดตรวจ 4 จุตรวจ (บ้านพรุพ้อ บ้านเกาะยวน บ้านห้วยลึก และทางขึ้นสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พนางตุง)
  2. บุคคลใดที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางผ่านจุดตรวจจังหวัดพัทลุง ต้องมีเอกสารแสดงการรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หัวหน้าสถานีตำรวจ ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น (ตามแบบ อ.ปชช.1) (form1)
  3. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ขออนุญาตต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (ตามแบบ อ.พท.2) (form2)
  4. บุคคลผู้เดินทาง ต้องจัดเตรียม "บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้" และ "เอกสารรับรองความจำเป็น" เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเมื่อได้รับการเรียกตรวจ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2021 เวลา 19:52 น.