รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พิมพ์
เขียนโดย kritsana_n   
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2021 เวลา 10:01 น.

โรงพยาบาลพัทลุง  มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างจากกรณีข้าราชการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุข 1ตำแหน่ง/พยาบาลวิชาชีพ 3ตำแหน่ง) และตำแหน่งว่างระหว่างปี จากกรณีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น จำนวน 1 ตำแหน่ง(นักวิชาการเงินและบัญชี) รวมจำนวน 5 ตำแหน่ง