ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานของสภาการพยาบาลและมาตรฐานของสำนักการพยาบาล

 

สภาการพยาบาล
สำนักการพยาบาล

มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในระดับทุติยภูม

มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

จากภายนอก(QA)

หมวดที่ 1  มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์

       มาตรฐานที่ 1  การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( 7 ข้อกำหนด)
       มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล( 7 ข้อกำหนด)
       มาตรฐานที่ 3  การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( 5 ข้อกำหนด)
  มาตรฐานที่ 4  ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( 3 ข้อกำหนด)

มาตรฐานที่ 1  การบริหารการพยาบาล
                       1.1 -1.5
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานที่ 1 การบริหารการพยาบาล
                       1.6การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ
                       1.7ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
มาตรฐานที่ 3  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

3.1 การบริหารความเสี่ยง

3.2 การประกันคุณภาพการพยาบาล

หมวดที่ 2   มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
       มาตรฐานที่ 1  การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( 3 ข้อกำหนด)
       มาตรฐานที่ 2  การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ( 2 ข้อกำหนด)
       มาตรฐานที่ 3  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( 2 ข้อกำหนด)

มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการพยาบาล
                       4.1การพยาบาลองค์รวมและกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
4.2 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย
4.3 การทบทวนกระบวนการดูแลผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 5  การพัฒนางานวิชาการ
5.1-5.5 การศึกษาวิจัยทางการพยาบาล
5.6การวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานการพยาบาล      
มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการพยาบาล
4.4 การดูแลต่อเนื่อง 4.5 การบันทึกการพยาบาล

หมวดที่ 3  มาตรฐานผลลัพธ์การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
                มาตรฐานที่ 1 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทางการพยาบาลที่ป้องกันได้ ( 1 ข้อกำหนด)
                มาตรฐานที่ 2 การบรรเทาความความทุกข์ทรมานของผู้ใช้บริการ  ( 1 ข้อกำหนด)
                มาตรฐานที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการภาวะสุขภาพ การรักษาพยาบาล ( 1 ข้อกำหนด)
                มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ ( 1 ข้อกำหนด)

               
มาตรฐานที่ 5  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ( 1 ข้อกำหนด)

มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการพยาบาล
                         4.6ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
                  4.7ผู้ใช้บริการได้รับการบรรเทาจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน
4.8 ผู้ใช้บริการสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ผู้ใช้บริการ
4.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มาตรฐานที่ 6  การเกื้อกูลองค์กรและสังคม

6.1 การส่งเสริมการเรียนรู้

6.2 การประสานความร่วมมือ

BACKNEXT