กลับ
 

ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการที่ให้บริการเชิงรุก

การให้บริการเชิงรุกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้เปิดให้บริการกับประชาชนสำหรับปีนี้โรงพยาบาลพัทลุง ได้เปิดให้บริการเชิงรุกจำนวน       แห่งด้วยกัน ซึ่งมีตารางตรวจสุขภาพดังนี้  
        1. โรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์     วันที่ 20,23 กรกฎาคม 2550
        2. โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ        วันที่ 10 สิงหาคม 2550
        3. โรงเรียนสตรีพัทลุง            วันที่ 17 สิงหาคม 2550
        4. โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วันที่ 27 สิงหาคม 2550
        5. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง        วันที่ 3 กันยายน 2550
        6. โรงเรียนพัทลุง                  วันที่ 7, 10 กันยายน 2550
        7. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข วันที่ 24 กันยายน 2550 

 

1. การเตรียมตัวเพื่อเจาะเลือด คือ
- ผู้รับการตรวจที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ต้องงดอาหารและน้ำก่อนเจาะเลือด
- ผู้รับการตรวจที่มีอายุเกิน35 ปีขึ้นไป ต้องงดอาหารและน้ำหลัง 20.00 น. คืนก่อนวันตรวจ


2. การเก็บปัสสาวะใส่กระป๋อง ให้เก็บเช้าวันตรวจ ยกเว้นกรณีมีประจำเดือนในผู้หญิงไม่ต้องเก็บให้
มาแจ้งเจ้าหน้าที่โต๊ะซักประวัติ
วิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้อง คือ
         - ตรวจดูชื่อ-สกุลในกระป๋องว่าตรงกับชื่อผู้รับการตรวจหรือเปล่า หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงในวันตรวจ
         - ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนเก็บปัสสาวะ
         - ให้ปัสสาวะทิ้งเล็กน้อย แล้วเก็บในช่วงกลาง ๆ
         - ปิดฝาให้แน่นแล้ว นำส่งในกล่องใส่ปัสสาวะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเตรียมมาในวันตรวจ

3. รายละเอียดการตรวจสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอายุ
  กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ได้รับการตรวจดังต่อไปนี้
         - ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
         - วัดความดันโลหิต/ชีพจร ดัชนีมวลกาย - เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
         - ตรวจเลือด (CBC) - ตรวจมะเร็งปากมดลูก ในผู้หญิง
  กลุ่มที่มีอายุเกิน 35 ปี ได้รับการตรวจดังต่อไปนี้
ตรวจเหมือนกลุ่มอายุไม่เกิน 35 ปี โดยตรวจเพิ่มเติม ดังนี้
        - ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) การทำงานของไต (BUN, Creatinine) การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline phosphate) ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol ,Triglyceride) และกรดยูริก (Uric acid)


       หากท่านใดที่จะตรวจเกินสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต้องให้แพทย์สั่ง และต้องรับผิดชอบค่าตรวจเอง

 
 
ขึ้นข้างบน