โครงการตรวจสมรรถภาพทางกายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง ปี 2550
กลับหน้าหลัก
 

ให้บริการตรวจสมรรถภาพทางกายฟรี ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงทุกคน......+++!!!!!

หลักการและเหตุผล
    โรงพยาบาลเป็นสถานประกอบการหนึ่ง ที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขบุคลากรที่ปฏิบัติงานอาจมีความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากเชื้อโรค เสียง สารเคมี อุบัติเหตุจากของมีคม จนบางครั้งขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นต้น ดังนั้นถ้าภาวะสุขภาพอนามัยดีผู้ปฏิบัติงานย่อมทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ผลผลิตของงานย่อมมากขึ้น ตรงกันข้ามถ้าเจ้าหน้าที่ต้องประสบปัญหากับการเจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรง ย่อมเป็นการบั่นทอนสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลพัทลุง จะต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพให้อยู่ในภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
ปีงบประมาณ 2550 โรงพยาบาลพัทลุง จะทำการประเมินสมรรถภาพทางกายของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานทุกฝ่าย ตลอดจนมีข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพ เพื่อใช้ในการดูแล ติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงร้อยละ 80 ได้รับการตรวจสมรรถภาพ
     2. เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
     3. เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง

กลุ่มเป้าหมาย
     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงได้รับการตรวจสมรรถภาพทางกาย จำนวน 730 คน

พื้นที่ดำเนินงาน
      โรงพยาบาลพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ
      วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึง 30 กรกฎาคม 2550

กิจกรรมดำเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
      1.1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
      1.2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      1.3. จัดเตรียมแบบรายงานและเอกสารต่าง ๆ
      1.4. กำหนดเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพทางกาย
2. ขั้นดำเนินการ
       2.1. ดำเนินการตรวจสมรรถภาพทางกายของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ในโรงพยาบาลพัทลุง โดยมีรายละเอียดการตรวจสมรรถภาพ ดังนี้
      1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
      2.วัดความดันโลหิต
      3.วัดแรงบีบมือ
      4.วัดแรงเหยียดขา
      5.วัดแรงอ่อนหน้า
      6.วัดไขมันจากเครื่องชั่งน้ำหนัก
      7.ตรวจวัดการใช้ออกซิเจนจากจักรยานวัดงาน
      8.ตรวจวัดความจุปอด
     2.2 บันทึกผลตรวจสมรรถภาพทางกายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลตรวจสมรรถภาพทางกาย หลังตรวจ
3. ขั้นประเมินผล
วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

การประเมินผล
      1. ผู้เข้าการตรวจสมรรถภาพทางกายทราบสมรรถภาพทางกายของตัวเอง
      2. ความสนใจ มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพทางกาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของเจ้าหน้าที่
      2. มีแนวทางในการดูแล ติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
- ผู้รับผิดชอบร่วม
      1. กลุ่มงานการพยาบาล
      2. กลุ่มงานสุขศึกษา

     
  กลับด้านบน