การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน ( ADL) รพ.พัทลุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เขมจิรา ตุลยนิษก์   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:45 น.
แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน ( ADL)  รพ.พัทลุง
           
ชื่อ - สกุล ...............................................                                    อายุ ...... ปี      
           
เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนน เต็ม  20  คะแนน )        
 2 = ปฏิบัติได้เอง      1 = ผู้ดูแลช่วยเหลือบางส่วน      0 = ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้    
กิจกรรม ครั้งที่ 1    (day1) ครั้งที่ 2   (day3) ครั้งที่ 3   (day5) ครั้งที่ 1      (หลัง DC  1 wk) ครั้งที่ 2      (หลัง DC  3 wk)
  วันที่.... วันที่.... วันที่..... วันที่.... วันที่....
1)   การรับประทานอาหาร          
2)   การล้างหน้า / แปรงฟัน          
3)  การลุกนั่ง / เคลื่อนย้าย          
4)  การใช้ห้อง / น้ำห้องส้วม          
5)  การยืน / การเดิน          
6)  การแต่งตัว / สวมเสื้อผ้า          
7)  การขึ้น - ลงบันได          
8)  การอาบน้ำ          
9)   การขับถ่ายอุจจาระ          
10) การขับถ่ายปัสสาวะ          
             รวมคะแนน          
Comments (1)
กลุ่มเป้าหมาย ??
1วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 18:55 น.
RxNUT

การจัดกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ (ADL)
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างแต่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเท่านั้น
ลักษณะของผู้สูงอายุที่ควรประเมินADL
• ผู้สูงอายุที่มีอายุมาก เช่น มากกว่า 70-80 ปี
• มีปัญหาเจ็บป่วยหลายโรค แต่ต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือการพยากรณ์โรคไม่ดี
• มีระดับสมรรถภาพต่ำหรือทุพพลภาพหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น
นั่งรถเข็น นอนเปล........
• มีความจำเสื่อมภาวะสับสน อาการบ่งบอกว่าอาจมีสมองเสื่อม (ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านความจำ ความคิด อารมณ์และบุคลิกภาพผิดไปจากเดิมอย่างมาก)
• มีฐานะด้อยทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้อยโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์
• อยู่ในภาวะขาดการเกื้อกูลทางสังคม
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 09:50 น.
 
Comments (1)
กลุ่มเป้าหมาย ??
1วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 18:55 น.
ภญ.ปิยนุช รองรัตน์

การจัดกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ (ADL)
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างแต่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเท่านั้น
ลักษณะของผู้สูงอายุที่ควรประเมินADL
• ผู้สูงอายุที่มีอายุมาก เช่น มากกว่า 70-80 ปี
• มีปัญหาเจ็บป่วยหลายโรค แต่ต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือการพยากรณ์โรคไม่ดี
• มีระดับสมรรถภาพต่ำหรือทุพพลภาพหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น
นั่งรถเข็น นอนเปล........
• มีความจำเสื่อมภาวะสับสน อาการบ่งบอกว่าอาจมีสมองเสื่อม (ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านความจำ ความคิด อารมณ์และบุคลิกภาพผิดไปจากเดิมอย่างมาก)
• มีฐานะด้อยทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้อยโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์
• อยู่ในภาวะขาดการเกื้อกูลทางสังคม
You are here: