การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

Bundle บันดาลใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสาวผนิตา ศรีวาโย   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 14:57 น.

เรื่อง :  “ผลของการใช้ VAP Bundle ต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ”

         : “Bundle  บันดาลใจ”

คำสำคัญ : VAP, VAP Bundle

หน่วยงาน :  หน่วยควบคุมการติดเชื้อ   กลุ่มการพยาบาล   โรงพยาบาลพัทลุง

สมาชิกในทีม : ICN และ ICWN ของหอผู้ป่วยที่ใช้ VAP Bundle

สรุปผลงานโดยย่อ :  อุบิตการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงจากจาก  9.14 ครั้ง/1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ ในปี 2552  เหลือ 5.41 ครั้ง/1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ ในปี 2553               เมื่อบุคลากรปฏิบัติตาม VAP Bundle ได้มากกว่าร้อยละ 80  โดยกิจกรรมที่ทุกหอผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 100 คือ การทำความสะอาดภายในช่องปากด้วย 0.12 % chlorhexidine ทุก 4 ชั่วโมง แต่ยังมีกิจกรรมที่ทุกหอผู้ป่วยปฏิบัติได้ต่ำกว่าร้อยละ 80  คือ การล้างมือก่อนดูแลผู้ป่วย  นอกจากนี้ยังพบว่า หอผู้ป่วยที่ใช้ VAP Bundle ครบทุกกิจกรรมอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงมากกว่า     หอผู้ป่วยที่มาสามารถปฏิบัติตาม VAP Bundle ได้ทุกกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 10:25 น.
 
You are here: