การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

การบริหารจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลพัทลุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สาคร เอียดเฉลิม   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 15:02 น.

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา :

    การบริหารจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลพัทลุง

คำสำคัญ :    

    1. spinal morphine

      2. cesarean section

      3. pain scores

      4. side effects

      5. satisfaction

สรุปผลงานโดยย่อ :

    1. การให้   spinal morphine  0.2 mg +0.5 % bupivacaine 2.0 ml ช่วยลดคะแนนความปวดขณะพักและขณะขยับตัวได้ดีใน 48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดและพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวดขณะพักและขณะขยับตัวสูงสุดที่ 24 ชั่วโมงหลังการทำ spinal anesthesia คือ 0.97 และ 3.39 ตามลำดับ  

    2. การให้ยา paracetamol 500 mg. 2 tab oral q 6 hr. ร่วมกับ brufen 400 mg.1 tab oral tid ,pc เป็นเวลา 3 วันช่วยลดคะแนนความปวดขณะขยับตัวที่ 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงได้ดีขึ้น

3.การลดขนาด spinal morphine ลงเป็น 0.1 mg  ช่วยลดผลข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่พบอุบัติการณ์ของอาการคันลดลงเล็กน้อย แต่พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวดขณะพักและขณะขยับตัวที่ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดคลอดเพิ่มขึ้นด้วย

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร (หน่วยงาน ) :         

     วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพัทลุง

สมาชิกทีม :               

    1. คุณสาคร  เอียดเฉลิม

    2. คุณฉัตรทอง  สมเจริญวัฒนา

 เป้าหมาย :

    1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลพัทลุงให้มีประสิทธิภาพ

    2. เพื่อลดอาการปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลพัทลุง

    3. เพื่อลดผลข้างเคียงจากการให้ยา spinal morphine

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

    1. ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลพัทลุงยังไม่มีการวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปวดแบบฉีดยาชาเฉพาะส่วนด้วยการให้ยา 0.5%bupivacaine 2 ml + morphine 0.2 mg ทางช่องไขสันหลังและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น

     2. การให้ยา oral medication ได้แก่ paracetamol และ brufen หลังผ่าตัดคลอดเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด ลดปริมาณการใช้ยา morphine intravenous แต่ยังไม่มีการสั่งใช้ยาให้ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

     3. พบว่าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบฉีดยาชาเฉพาะด้วยการให้ยา 0.5%bupivacaine 2 ml + morphine 0.2 mg นั้นพบผลข้างเคียงได้แก่ คลื่นไส้อาเจียนและคันบ่อย แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 10:26 น.
 
You are here: