การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเจ็บปวดและการให้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สาคร เอียดเฉลิม   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 15:02 น.

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเจ็บปวดและการให้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัด

คำสำคัญ : การประเมินความปวด= การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปวด เช่น ความรู้สึกทางกาย  ความรุนแรง  ผลกระทบที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์รวมทั้งผลของการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ที่เคยได้รับ  เพื่อนำมาวินิจฉัย  สาเหตุและกลไกของความเจ็บ   อันจะนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง และเหมาะสม

การจัดการกับความปวด=การปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัด  ลด  บรรเทา และควบคุมอาการปวดตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากอาการปวด โดยการให้ยาบรรเทาปวด/การไม่ใช้ยา

สรุปผลงานโดยย่อ : ความเจ็บปวดเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนหลายมิติ   เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล  ที่ยากต่อการอธิบายและยากที่จะทำให้ผู้อื่นรับรู้  เข้าใจและประเมินได้    อาการปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดที่ไม่ได้รับการบรรเทา  นำไปสู่การเกิดภาวะปวดเรื้อรังในระยะหลังผ่าตัดได้   การประเมินความเจ็บปวดและการจัดการความปวดจึงเป็นสิ่งท้าทายและเป็นการดูแลที่มีความสำคัญที่พยาบาลต้องสามารถประเมินความเจ็บปวดและบรรเทาความปวดแก่ผู้ป่วยได้      เพื่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจและเกิด

ผลลัพธ์การดูแลเป็นเชิงบวก        จากการดำเนินโครงการ  “ การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเจ็บปวดและการให้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัด ”พบว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกรายได้รับการประเมินความปวดหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงแรก และทุก 4 ชั่วโมง  เท่ากับ 100%   และพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย Myoma  uteri  ได้ถูกต้องเท่ากับ 92.75 %  เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด     ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด   คือ   พยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปวดหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง  เท่ากับ  81.62 %     การบันทึกการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน หลังได้รับยาบรรเทาปวด   เท่ากับ 66.67%   การประเมินความปวดซ้ำหลังได้รับยาบรรเทาปวด   เท่ากับ 80 %  และการจุดPain  scale  อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์เท่ากับ  60%        จากการพัฒนาดังกล่าวพบปัญหาในส่วนของการบันทึกข้อมูลของพยาบาล   ดังนั้นจึงนำปัญหาเหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาต่อในโอกาสต่อไป

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร (หน่วยงาน ) : หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม   โรงพยาบาลพัทลุง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 15:56 น.
 
You are here: