การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

การจำแนกประเภทผู้ป่วยทารกแรกเกิด สำหรับการจัดอัตรากำลังพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางนิภาวดี รักษาพล   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 15:03 น.

ชื่อผลงาน : การจำแนกประเภทผู้ป่วยทารกแรกเกิด สำหรับการจัดอัตรากำลังพยาบาล

คำสำคัญ : การจำแนกประเภทผู้ป่วย , การจัดอัตรากำลังพยาบาล

สรุปผลงานโดยย่อ : การใช้ GRASP system เป็นแนวทางการจำแนกประเภทผู้ป่วย ช่วยให้พยาบาลสามารถให้ระดับความต้องการการพยาบาลได้ชัดเจน และง่ายต่อการคำนวณอัตรากำลังในแต่ละเวร โดยในระยะแรกของการพัฒนา  พยาบาลไม่สามารถจดจำคำอธิบายลักษณะของผู้ป่วยในแต่ละระดับได้ จึงได้จัดทำแบบวัดระดับความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในแต่ละราย มีผลให้ผู้ป่วยทารกได้รับการจำแนกประเภทถูกต้อง ตั้งแต่เดือน พ.ค.58- ก.ย.58 (83-90%) การจัดอัตรากำลังสอดคล้องกับความต้องการการพยาบาล หรือมี productivity <110% ร้อยละ 61.1%-83.9%  การปฏิบัติตามแนวทางการจำแนกประเภทผู้ป่วยทารกแรกเกิด สำหรับการจัดอัตรากำลังพยาบาล ร้อยละ 85-90%

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : หอผู้ป่วย NICU กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 15:50 น.
 
You are here: