การจัดการความรู้โรงพยาบาลพัทลุง

Phattalung Knowledge Management

การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางนิภาวดี รักษาพล   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 15:03 น.

ชื่อผลงาน             การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

คำสำคัญ            ระบบคัดกรองผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

สรุปผลงานโดยย่อ         

การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  มีความสำคัญมากเพราะเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา  การคัดกรองหรือการคัดแยกผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน  ครอบคลุมผู้ป่วยทุกประเภท  โดยการแบ่งพื้นที่ในการตรวจรักษา  แบ่งทีมแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษา  แบ่งประเภทผู้ป่วยในการตรวจรักษา  จากการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยทำให้แพทย์และพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยมากขึ้น  สามารถดูแลรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต  ป้องกันหรือลดอุบัติการณ์เสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย  และทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร                  แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพัทลุง

สมาชิกทีม         แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

เป้าหมาย           เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินได้รับการคัดกรองและจัดระดับความรุนแรงของภาวะเจ็บป่วยที่ถูกต้อง > 98 %  

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ              

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน   เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการคัดกรองผู้ป่วยเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา  การประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถูกต้อง  เพื่อป้องกันหรือลดอุบัติการณ์เสี่ยงในผู้ป่วย  ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต

ดังนั้นทางแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้เห็นถึงความสำคัญของระบบคัดกรองที่ประสิทธิภาพ  มีเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันทั้งแพทย์และพยาบาล  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพัทลุงขึ้นซึ่งเดิมแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  มีระบบคัดกรองไม่ชัดเจน  โดยเริ่มแรกมีการแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็น 3 ประเภทแต่ในบางครั้งมีการคัดกรองผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสในการรักษาที่รวดเร็วเหมาะสมต่อมา  ปี 2551  ได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็น 4 ประเภท  ในช่วงแรกยอดผู้ป่วยรอตรวจนานเกิน 1 ช.ม.ลดลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงตารางตรวจของแพทย์ทำให้มียอดผู้ป่วยรอนานเกิน 1 ช.ม. ในผู้ป่วยประเภท 3 มากขึ้น คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการน้อยลง  บรรยากาศในการทำงานของแพทย์พยาบาลมีความตึงเครียดเนื่องจากญาติหรือผู้ป่วยไม่พอใจ กรณีที่รอนานในการตรวจรักษาของแพทย์เพื่อให้ระบบคัดกรองแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินมีความครอบคลุมผู้ป่วยทุกระเภทลดปัญหาความไม่พอใจลดปัญหาข้อร้องเรียนและผู้ป่วยรับการดูแลรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงได้แบ่งผู้ป่วยเป็น 5 ประเภท โดยเน้นถึงอาการสำคัญที่เป็นปัญหา  ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต  เป็นประเภท 1,2 และเน้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน  เป็นประเภท 3,4,5 ได้เริ่มพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพัทลุงตั้งแต่  1  ม.ค.53 - ถึงปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 10:22 น.
 
You are here: