โครงการศึกษาเปอร์เซนต์ของการค้นพบ total bilirubin สูงกว่าปกติในเลือด
กรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้ส่งตรวจ และไม่เคยส่งตรวจ LFT มาก่อน ปี 2549

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากถ้าระดับ total bilirubin ในเลือดของผู้ป่วยสูงกว่าปกติเล็กน้อย อาจจะสังเกตุได้ ไม่ชัดเจน จากลักษณะภายนอกของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีผิวคล้ำค่อนข้างดำ แต่จะสังเกตุ ได้ง่ายขึ้นจาก plasma ของเลือดของผู้ป่วยที่ส่งมาตรวจที่ห้องเคมีคลีนิค กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องเคมีคลีนิค พบว่า plasma ของผู้ป่วยคนใดที่ได้หลังจากการ ปั่นเลือดให้ตกตะกอนแล้ว มีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ โดยที่ยังไม่มีการส่งตรวจ LFT มาก่อน และได้ทำการตรวจหา total bilirubin ไปก่อนเลย พร้อมกับรายงานผลการตรวจไปกับรายการส่งตรวจอื่นๆในวันนั้น ก็จะทำให้แพทย์ได้รับข้อมูลจาก plasma ของผู้ป่วยที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการวินิจฉัยโรคต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการตรวจพบระดับ total bilirubin ในเลือดของผู้ป่วยที่สูงกว่าปกติได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
วิธีดำเนินงาน
1.ให้จุดปั่นเลือดของห้องเคมีคลีนิค สังเกตุเลือดของผู้ป่วยที่มี plasma สีเหลืองเข้มกว่าปกติ หรือเทียบกับสีมาตรฐานที่เตรียมไว้แล้ว
2. ถ้าพบเลือดที่มี plasma สีเหลืองเข้มกว่าปกติ และที่ใบ lab สีฟ้าไม่มีการสั่งตรวจเกี่ยวกับ LFT เลย ก็ให้จุดลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์เช็คประวัติว่าเคยตรวจ LFT ในวันที่ผ่านมาบ้างหรือยัง
3. ถ้าพบว่ายังไม่มีการส่งตรวจ LFT มาก่อนก็ Note ให้จุดนำเลือดเข้าเครื่องตรวจ ทำการ ตรวจหา total bilirubin เพิ่มขึ้นอีก 1 test โดยรายงานผลการตรวจไปพร้อมกับ การส่งตรวจอื่นๆ ที่ได้ขอตรวจมาแล้ว
4. บันทึกผลการตรวจที่ได้ไว้โดยเฉพาะเพื่อนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ของการตรวจพบ ปริมาณ total bilirubin สูงกว่าปกติจากจำนวนที่นำมาตรวจทั้งหมด เพื่อรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
เลือดของผู้ป่วยทั้งหมดที่ส่งตรวจทางห้องเคมีคลีนิค ( ใบ lab สีฟ้า ) และเจาะเลือดใส่ tube แก้วขนาด 13 * 100 mm. ที่มีสีเหลืองเข้มเมื่อเทียบกับสีมาตรฐาน และไม่เคยส่งตรวจ LFT
ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2549 - กันยายน 2549
งบประมาณ   ใช้งบปกติของหน่วยงาน
การประเมินผลโครงการ
จะมีการคำนวณเปอร์เซนต์ของการตรวจพบ total bilirubin สูงกว่าปกติ จากจำนวนที่นำมาตรวจทั้งหมด แล้วรายงานไปยัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ เป็นประจำทุกเดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบจำนวนและเปอร์เซนต์ของผู้ป่วยที่มีการตรวจพบระดับ total bilirubin ในเลือดที่สูงกว่าปกติได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานเคมีคลีนิค กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค เคมีคลีนิค
ผู้เขียนโครงการนายบัญญัติ กังสดาล ผู้เห็นชอบโครงการน.ส.สุวรีย์ ดุกสุขแก้ว
ผู้เสนอโครงการน.พ.ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัยผู้อนุมัติโครงการน.พ.ธีรพล โตพันธานนท์