ระบบรายงานข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก : ปีภาษี :